در این پروزه به علت وجود شن های ریز از هیدروسکلون استفاده گردیده است