پروژه آبیاری قطره ای شهرک هشت بهشت دماوند

طراحی و اجرای پروژه آبیاری قطره ای و بارانی شهرک هشت بهشت دماوند با نظارت شرکت بندا