طراحی و اجرای پروژه قطره ای و بارانی فضای سبز و بلوار های شرکت ارتباطات زیرساخت ایستگاه زمینی ماهواره 

photo_2016-05-18_21-09-48