آبیاری بارانی اتوماتیک فضای سبز وزارت آموزش و پرورش

اجرای پروژه تمام اتوماتیک آبیاری بارانی و قطره ای فضای سبز ساختمان وزارت آموزش و پرورش