پروژه آبیاری قطره ای 100 هکتاری فضای کارخانه کک سازی زرند کرمان که به صورت آبیاری قطره ای قطره ای و بارانی طراحی و اجرا گردید