اجرای پروژه های آبیاری بارانی جهت فضای سبز

آبياري باراني روشي است كه آب با فشاري بيش از يك اتمسفر در درون لوله هايي جريان پيدا كرده و برروي گياه به صورت باران توسط نازلهايي كه به آب پاش معروفند پاشيده مي شود. آبياري باراني يكي از روشهاي نوين آبياري در جهان به شمار مي رود كه استفاده از آن در 40 سال اخير بيشتر متداول شده است در اين روش آب با سرعتي مساوي و يا كمتر از نفوذ پذيري خاك ، به صورت باران بر سطح زمين پخش مي شود تا خاك فرصت نفوذ پيدا كند به طور كلي آبياري به روش باراني رادر اغلب شرايط مانند مناطق شيبدار ، خاكهاي سبك ، سنگين و شرايطي كه آبياري به طريق سطحی امكان پذير نيست ، مي توان اجرا نمود مزايای آبیاری به روش بارانی :
1) حذف عمليات تسطيح و كاهش هزينه هاي آماده سازي اراضي
2) مبارزه با يخبندان ، آفات و انگل ها ميسر است
3) هزينه نيروي كارگري در مقايسه با روشهاي آبياري سطحي بسیار كمتر است
4) تلفات بصورت رواناب و فرسايش خاك در اين روش به حداقل مي رسد
5) راندمان آبياري در مقايسه با روشهاي سنتي بيشتر است
6) بازده محصولات آبياري باراني در اغلب موارد بيشتر از آبياري سطحي است
7) امكان آبياري در اراضي كم عمق وجود دارد
8) در اغلب محصولات آبياري باراني باعث افزايش رشد مي شود
9) امكان آبياري در اغلب خاكها وجود دارد
10) امكان آبياري در اغلب شرايط آب و هوايي وجود دارد

 

 

municipal(1)